14 dage i Italien


I sommeren 1988 lykkedes det mig at overtale Sonja til at tage med på ferie til Italien. Vi havde et par år tidligere været i Riva på bustur med Gislev Busser, derfor prøvede "vi" at overbevise Sonja om, at gentage turen bare i vor egen bil. Hun tog med os. Det skyldtes måske lige så meget, at Anita på det tidspunkt kun var godt 1½ år gammel og Louise lige fyldt 8 år. Vi 4 drog så af sted sammen til Italien.

Gennem FDM lejede vi en ferielejlighed i Riva ved Gardasøen i 2 uger. Sonja havde aldrig prøvet det før at køre så langt i bil, derfor krævede Sonja minimum 2 overnatninger på vejen ned gennem Vesttyskland. Første overnatning var på det gamle Kassel Hof ved Kassel. Efter overnatningen ved Kassel fortsatte vi ned til Bayern og byen Mittenwald i Sydtyskland, tæt op ad den østrigske grænse og overnattede her.

Vi startede allerede hjemmefra om torsdagen for at lande ved Gardasøen lørdag eftermiddag ved 14.00-tiden for at overtage ferie-lejligheden. Vor egen planlægning passede fint nok, men for italienerne hastede det ikke så meget med udlevering af lejligheden. Efter en times tid skete der så endelig noget og vi fik nøglen udleveret.

Af udflugter på de fjorten dage foretog en "Gardasøen rundt" (hele vejen) og en udflugt til Verona samt måske det vildeste jeg nogensinde har gjort i en ferie - Louise og jeg kørte til Pisa for at se det skæve tårn.

Resten af tiden brugte vi ved svømmepølen, hvor Anita og Louise boltrede sig. Ellers blev der gået mange ture indtil selve Riva by og langs med søen.

Verona er en rigtig flot by at besøge. I 1988 var der også mange turister, men ikke flere end det var muligt at finde en parkeringsplads på den østlige side af floden Adige ved en af de mange kirker og tæt på en bro, der førte direkte ind i den gamle del af Verona.

En af de seværdigheder vi selvfølgelig skulle se var Arena'en.

En er fantastisk den gamle bygning har holdt alle de år. Vi nåede ikke ind i selve arena'en, den var lukket netop i den periode vi var i Verona.

Men bare at gå rundt om arena'en er i sig selv en flot tur.


Fortsættes ....

14 days in Italy


In the summer of 1988 I managed to persuade Sonia to take on holiday to Italy. We had a couple of years previously in Riva on the bus ride with Gislev Cars, therefore tried "we" to convince Sonja about to repeat the trip just in our own car. She went with us. It was perhaps as much to Anita at the time was just over 1 ½ years old and Louise just turned 8 years.Therefore, we went 4 off together to Italy.

Through the United Danish Motorists we rented an apartment in Riva on Lake Garda for 2 weeks. Sonja had never tried it before driving that far by car, hence requiring Sonja minimum of 2 nights on the way down through West Germany. First night was at the old court at Kassel Kassel. After overnight stay at Kassel, we continued down to Bavaria and the city of Mittenwald in southern Germany, close to the Austrian border and stayed here.

We started back home on Thursday to land on Lake Garda on Saturday afternoon at 14:00 o'clock to take over the holiday apartment. Our own planning integrated well enough, but the Italians rushed it is not so much the supply of the apartment. After an hour, there was finally something and we got the key provided.

For excursions in the fourteen days made a "lake around" (all the way) and a trip to Verona and perhaps the wildest I've ever done in a vacation - Louise and I drove to Pisa to see the leaning tower, nearly 1000 km in one day.

The rest of the time we spent at the pool, where Anita Louise and the frolicking. Otherwise, they were passed many trips up the Riva town and along the lake.

Verona is a really nice city to visit. In 1988, there were too many tourists, but no more than was possible to find parking on the east side of the river Adige at one of the many churches and close to a bridge that led directly into the old part of Verona.

One of the sights we obviously had to see was Arena'en.

One is a fantastic old building has kept all these years. We did not get into the actual arena'en, it was closed just at the period we were in Verona.

But just walk around arena'en is in itself a beautiful ride.

Continued ....